Ontvang de nieuwsbrief!


Ontvang HTML?

HEUPDYSPlASIE-ONDERZOEK BIJ DE WELSH

Heupdysplasie is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan ernstige hinder en kan helaas ook voorkomen bij de welsh springer spaniel. Er zijn echter ook honden met meer of minder ernstige misvormingen van de heupgewrichten, die daarvan geen last lijken te hebben. De beoordeling van het gangwerk van deze honden geeft onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten. Meer informatie hierover kan verkregen worden met behuip van rontgenfoto's.

Kommissie voor heupdisplasie-onderzoek bij de hond

Een van de taken van de Kommissie voor heupdysplasie-onderzoek bij de hond is de beoordeling van rontgenfoto's van de heupgewrichten van honden. Deze beoordeling verschaft informatie aan fokkers en rasverenigingen, die gegevens over heupdysplasie in hun selectieprogramma willen gebruiken. De rontgenfoto's, de zogenaamde HD-foto's, kunnen in principe door iedere praktizerende dierenarts, die over rontgenapparatuur beschikt, gemaakt worden. Rontgenfoto's die bij de HD-kommissie binnenkomen worden in diezelfde of uiterlijk in de daaropvolgende week beoordeeld. Nadat de beoordelingskosten door de W.K. Hirschfeld Stichting zijn ontvangen, wordt de uitslag verzonden. Tenzij de foto's niet aan de technische eisen voldoen.HD-foto'sVoor een goede beoordeling van de heupgewrichten zijn twee rontgenfoto's van de hond in rugligging nodig: een opname met gestrekte achterbenen (positie I), en een opname met naar voren gebogen en gespreide achterbenen (positie II), waarbij in beide posities de hond exact recht moet liggen.Terwille van de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van deze rontgenfoto's. Wanneer niet aan deze eisen is voldaan worden de rontgenfoto's teruggestuurd naar de dierenarts die de rontgenfoto's heeft gemaakt, met een aantekening over het geen eraan mankeert en met een verzoek om nieuwe rontgenfoto's. Een dergelijk verzoek wordt direkt na de beoordeling van de rontgenfoto's verzonden en is dus uiterlijk twee weken na ontvangst door de HD-kommissie terug bij de dierenarts. Deze moet dan kontakt opnemen met de eigenaar van de hond om een afspraak te maken voor het maken van nieuwe HD-foto's. Het beoordelen van deze nieuwe HD-foto's wordt niet opnieuw in rekening gebracht.Rapport-Heupdysplasie-onderzoekOp het Rapport-Heupdysplasie-Onderzoek treft U de definitieve beoordeling aan, de FCI-beoordeling, en een aantal gegevens die een verklaring geven voor de detinitieve beoordeling.

De aanduiding HD- (=negatief) betekent dat de hond rontgenologisch vrij is van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen "drager" van de afwijking kan zijn. HD-Tc(=overgangsvorm) betekent dat op de rontgenfoto's geringe veranderingen zijn gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen direkte betekenis kan worden toegekend. De aanduiding HD+ (=licht positief) of HD+ (=positief) betekent dat bij de hond duidelijke veranderingen, passend in het ziektebeeld van Hd) zijn gevonden. Wanneer de heupgewrichten ernstig misvormd zijn wordt dit aangegeven met HD++ (=positief in optima forma).F.C.I-beoordelingDe F.C.I.-beoordeling is een vertaling van de HD-beoordeling naar een internationaal geldende code, waardoor het mogelijk wordt de HD-uitslagen uit de betreffende landen met elkaar te vergelijken.De beoordeling van onderdelenBij de beoordeling van HD-foto's wordt gelet op de vorm van de heupkommen en de heupkoppen, de diepte van de heupkommen, de aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen, en de aanwezigheid van botwoekeringen langs de randen van de heupgewrichten.

Informatie over de diepte van de heupkommen en de aansluiting van de koppen in de kommen wordt verkregen Uit de zogenaamde 'Norbergwaarde", die wordt gemeten op de rontgenfoto in positie I. De Norbergwaarden van linker en rechter heupgewicht worden bij elkaar opgeteld en geven samen de op het rapport vermelde "som Norbergwaarden". Bij een normaal heupgewricht is de Norbergwaarde minstens 15, de som van de Norbergwaarden van beide heupen derhalve minstens 30. Welsh springer spaniels met een te lage Norbergwaarde hebben dus ondiepe heupkommen en/of een slechte aansluiting van de gewrichtsdelen. Deze honden zullen dus een minder gunstige HD-beoordeling krijgen. Een normale of zeer hoge Norbergwaarde betekent eehter niet zonder meer dat de betreffende hond goede heupgewrichten heeft. Een kombinatie van diepe heupkommen en incongruentie van de gewrichtsspleet (een niet overal even brede gewrichtsspleet) of een onvoldoende aansluiting van de gewrichtsdelen kan, zelfs bij een hoge Norbergwaarde, leiden tot een (licht) positieve beoordeling. Op het formulier wordt dit duidelijk gemaakt door het aankruisen van "onvoldoende" of "slechte' aansluiting.

Naast de Norgbergwaarde, de diepte van de heupkommen en de aansluiting van de gewrichtsdelen, wordt de uitslag ook beinvloed door de aanwezigheid van botafwijingen. Er is een rechtstreekse koppeling tussen de ernst van de botafwijkingen en de uitslag: zeer lichte botafwijkingen leiden tot de beoordeling Tc, lichte botafwijingen leiden tot de beoordeling +- en ernstige botafwijkingen leiden tot de beoordeling + De aanduiding "vormveranderingen" betreft meestal een meer of minder duidelijke afwijkingen van de voorste rand van de heupkom. De aanwezigheid hiervan wordt wel vermeld maar heeft over het algemeen geen doorslaggevende betekenis voor de definitieve beoordeling.HD-beoordelingAlle gegevens samen bepalen de definitieve beoordeling, waarbij het meest ongunstige onderdeel uiteindelijk de doorslag geeft. Een bepaalde HD- beoordeling kan dan ook gebaseerd zijn op uitsluitend de diepte van de heupkommen, op de aansluiting van de gewrichtsdelen, op de aanwezigheid van botwoekeringen, of op een combinatie van twee of alle drie onderdelen, en dit is weer te herleiden uit de verschillende gegevens zoals die op het HD- verslag zijn vermeld.Voorlopige uitslagEen enkele keer wordt een voorlopige uitslag gegeven, waarbij de eigenaar in de gelegenheid gesteld wordt de hond een jaar later nog eens te laten beoordelen. Het gaat herbij om betrekkelijk jonge honden met veranderingen aan de heupgewrichten waarvan het beoordelingspanel meent dat met het voortschrijden van de leeftijd een verbetering kan optreden.

Uw hond en HD

Eigenaren van honden waarvan offcieel HD-foto's zijn gemaakt vragen de dierenarts die de foto's gemaakt heeft nogal eens naar zijn of haar mening over de toestand van de heupgewrichten. Wanneer de eerste indruk van de dierenarts milder is dan de uiteindelijke definitieve uitslag, kan dit aanleiding zijn tot teleurstelling bij de eigenaar van de hond. De HD-kommissie adviseert dierenartsen daarom geen uitspraken te doen over de toestand van de heupgewrichten. Alle HD-foto's worden beoordeeld door een panel van drie deskundige beoordelaars, medewerkers van de Vakgroep Gezelschapsdieren van de Fakulteit der Diergeneeskunde. Een zo objectief mogelijke beoordeling van de foto's, die voor de HD bestrijding onontbeerlijk is, wordt daarmee zo goed mogelijk gewaarborgd. De beoordeling van HD-foto's heeft tot doel informatie te verschaffen om fokkers van onder meer de welsh springer spaniel en rasverenigingen die gegevens over heupdysplasie in hun selectieprogramma willen gebruiken. Van honden die niet vrij blijken te zijn van heupdysplasie, maar die hiervan geen uiterlijke verschijnselen vertonen, kan op grond van deze foto's niet voorspeld worden of ze vroeger of later problemen zullen krijgen. Ook wanneer vrij duidelijke misvormingen worden gevonden betekent dat niet dat de hond er beslist last van moet krjgen. Het is dan wel verstandig erop toe te zien dat de hond niet te zwaar wordt en dat ook anderszins overmatige belasting van de heupgewrichten wordt vermeden. In veel gevallen waarin de officiele uitslag aangeeft dat heupdysplasie (HD)aanwezig is, hoeft dit geen konsekwenties te hebben voor het doen en laten van de hond. Dit is vanzelfsprekend wel afhankelijk van de eisen die aan de hond gesteld worden als huishond of als werkhond. In geval van twijfel kunt u dit met uw dierenarts bespreken.

HD en fokkerij

De HD-beoordeling geeft uitsluitend informatie over de toestand van de heupgewrichten van de individuele hond. Gegevens over de HD-beoordeling van de ouders, nestgenoten en nakomelingen willen bijdragen tot een nauwkeuriger indruk over de fokwaarde van de betreffende hond. Het is daarom van belang dat de rasverenigingen over alle uitslagen kunnen beschikken en dat alle HD-foto's die gemaakt worden ook ter beoordeling aan de HD-kommissie worden voorgelegd, ook indien door de dierenarts duidelijke afwijkingen aan de heupgewrichten worden gevonden. Het is wenselijk uitsluitend met HD-vrije honden te fokken, omdat dan de kans op HD bij pups het kleinst is. Bij rassen waarvan maar weinig honden beschikbaar zijn en rassen waarin HD vaak voorkomt is dit helaas niet altijd mogelijk. Binnen de rasverenigingen zullen fokkers in goed overleg kunnen vaststellen wat in het kader van de HD-bestrijding voor hun ras noodzakelijk en mogelijk is, en wat in de fokkerij ten aanzien van HD nog verantwoord is.

Bron: Clubblad Dobermann.